Raport z ewaluacji problemowej

Prezentowany raport sporządzono na podstawie zebranych i przeanalizowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę/placówkę w zakresie wymagań:
1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
2. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań
zewnętrznych i wewnętrznych

RAPORT (pdf)